Contact Us | Sitemap
 
 You are here >> Skip Navigation LinksHome > What's New > International Women’s Day 2009 Minister Message
  
Mesaz Minis pour Lasante ek Devlopman Sosyal
Alokazyon Lazournen Enternasyonal Bann Madanm 2009
Koste zonm ek fanm, koste Seselwa pour aret vyolans kont fanm ek Zenn fiy
Tenm pour komemor lazournen Enternasyonal bann madanm sa lannen i tonm byen avek nou prop tenm nasyonal. Tou bann sitwayen atraver lemonn, fanm koman zonm, zanfan osi byen ki adilt, pe ganny envite pou koste ansanm pour donn en kou-d-men pour aret vyolans domestik e vyolans dan sosyete ki pe detri lavi bann madanm ek bann fiy.

Sa tenm i sinifye ki lemonn in rekonnet ki i annen tro bokou vyolans kont bann madanm ek zenn fiy e si nou oule en liniver prosper, fonde lo lazistis ek byennet sosyal pour tou dimoun, vyolans kont bann madanm ek zenn fiy I bezwen arete.

Bokou fwa, vyolans I rezilta linyorans, linyorans total bann ki kontinyen krwa, malgre tou levidans ki prouv lekontrer, ki I toutafe normal pour fer en madanm oubyen en zenn fiy soufer, oubyen vyol zot. Dan lezot konteks, sa vyolans I manifestasyon en labi pouvwar ekonomik oubyen fizik bann ki konmet vyolans. Souvan i osi rezilta lensertitid, lensekirite ek zalouzi.

Nou konnen ki fanm i annan en rol marzer pou zwe dan lasosyete – zot ansarz lakour e parfwa ansarz en biznes e deplis ki sa zot annan en rol koman en manman, madam eksetera...

Dan Sesel e parey dan lezot pei dan lemonn i annan plizyer lakour kot fanm i en paran tousel ki okip fanmir e lakour.

Vyolans i detri en fanm/zenn fiy fizikman, sikolozikman, mantalman e spirityelman. Alor zot nepli kapab zwe zot rol dan lakour, dan travay e dan la sosyete an general.

Isi Sesel en kantite in ganny fer pou amelyor stati bann madanm dan lasosyete ek dan fanmir. Ozordi, bokou fanm Seselwa zot entelizan e zot osi konn zot drwa.

An plis ki sa, dan bokou fanmir, dan bokou landrwa travay, dan gouvernman ou dan bokou biznes prive, bann fanm zot reste pilye zot lorganizasyon. Sanson I fer referans avek “bann fanm solid”. Fanm solid dan Sesel in transform lasosyete pou fer enn meyer kot fanm i annan son merit. Transformasyon ki fanm Seselwa in pas atraver dan sa dernye senkant an i formidab.

Sepandan, I annan ankor bokou pou nou fer. Bann fleo sosyal tel ki lalkol, drog, viris SIDA, vyolans domestik etc pe kontinyen anmenm bokou lamizer, bokou lensilt ek bokou soufrans pour bokou madanm. Nou bezwen koste e travay ansanm pour met en fren avek tousala.

Dan sa letap ki nou pe pas ladan, nou bezwen fer sir ki sakenn i fer son kontribisyon, zwe son rol pou anmenn Sesel devan. Fanm Seselwa, nou bezwen reste solid e kontinyen montre nou rezilyans. Nou bezwen kontinyen tenir lafanmir e tenir lasosyete, avek kouraz ek lafyerte. Partou kote, fanm i bezwen kontinyen leve debrouye dan dignite. Ek patriotizm, annou lev paviyon Sesel byen o.

Mon salye zefor tou sa bann fanm ki pe met Sesel avan e premye, atraver kouraz ki zot pe montre, pou etablir en fanmir solid. Mon osi salye tou bann zonm ki pe siport bann madanm ek bann fiy e ki p ape abiz zot dan nenport ki fason.

Lapel solanel avek tou bann ki ankor pe toler oubyen konmet vyolans kont bann madanm se pou zot fer en refleksyon profon lo valer fanm ek bann fiy koman partner egal pou en Sesel meyer. Blese ou vyol en fanm vedir vol son lavenir, lavenir son fanmir et lavenir nou nasyon.

Annou koste Seselwa, pour aret vyolans kont fanm ek zenn fiy.

Happy Women’s Day.
Bonn fet madanm

Gender Secretariat, 09.03.09